Pomiń nawigację
Stowarzyszenie
"Klub Gorliczan"
Dokumenty
|Uchwały| |Statut| |Protokoły| |Sprawozdania| |Programy| |Formularz zgłoszeniowy|

STATUT
Stowarzyszenie "Klub Gorliczan"

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1

Tworzy się Stowarzyszenie "Klub Gorliczan", zwany dalej Stowarzyszeniem.

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

§ 2

1.Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszanie może prowadzić również działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gorlice.

2. Stowarzyszenie może także tworzyć oddziały i filie.

§ 3

Realizując cele Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 4

Stowarzyszenie może używać pieczęci i posiadać odznakę organizacyjną według wzoru ustanowionego przez Walne Zebranie.

§ 5

Czas trwania Stowarzyszania jest nieograniczony.

Rozdział 2
Cele i sposoby działania

§ 6

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Integracja społeczności lokalnej Ziemi Gorlickiej wokół pełniejszego wykorzystania potencjału kulturowego, turystycznego, naukowego i gospodarczego regionu.
 2. Wspieranie rozwoju edukacji regionalnej oraz promowanie talentów.
 3. Pobudzanie partnerstwa publiczno -prywatnego w celu pozyskiwania środków finansowych zarówno ze źródeł krajowych jak i zagranicznych na rzecz Ziemi Gorlickiej.
 4. Promocja Ziemi Gorlickiej, a zwłaszcza jej dziedzictwa kulturowego.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi w kraju i za granicą, zainteresowanymi udzieleniem pomocy w zakresie wykonywania zadań statutowych Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem korzystania z unijnych funduszy strukturalnych.
 2. Prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej z wykorzystaniem nowych technologii, celem wspierania istniejącego systemu informacji o zasobach, kulturze i dziedzictwie regionu.
 3. Organizowanie działalności badawczej i szkoleniowej o tematyce związanej z realizacją celów Stowarzyszenia.
 4. Powoływanie ekspertów wspierających Stowarzyszenie i jego członków w realizacji jego celów.
 5. Wspieranie przedsięwzięć gospodarczych zmierzających do rozwoju Ziemi Gorlickiej.
 6. Wspieranie tematyki edukacyjnej i inicjowanie przedsięwzięć kulturalnych.

Rozdział 3
Członkowie Stowarzyszenia oraz ich prawa i obowiązki

§ 8

Członkami założycielami Stowarzyszenia są:

 1. Kazimierz Sterkowicz
 2. Jan Knapik
 3. Roman Dziubina
 4. Zdzisław Mońka
 5. Stanisław Elmer
 6. Roman Trojanowicz
 7. Andrzej Kuklicz
 8. Stanisław Mężyk
 9. Witold Kochan
 10. Janusz Sepioł
 11. Stanisław Szura
 12. Andrzej Welc
 13. Zdzisław Tohl
 14. Eugieniusz Dąbrowski
 15. Józef Abram
 16. Robert Łętowski
 17. Andrzej Stafiej
 18. Mieczysław Wilczkiewicz
 19. Bronisław Żarnowski
 20. Zbigniew Bajorek
 21. Jan Dobosz
 22. Krzysztof Mikruta

§ 9

Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne.

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. zwyczajnych
 2. wspierających
 3. honorowych

§ 11

Członkowie założyciele Stowarzyszenia stają się członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia z chwilą zarejestrowania Stowarzyszenia

§ 12

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być polska bądź zagraniczna osoba fizyczna lub prawna, która deklaruje swój udział w realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 13

Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały, zwykłą większością głosów.

§ 14

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:

 1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
 2. zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,
 3. uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnych Zebraniach,
 4. wglądu do protokołów Walnych Zebrań i sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
 5. uczestniczyć w kursach i szkoleniach Stowarzyszenia.

§ 15

Członek zwyczajny ma obowiązek:

 1. czynnie uczestniczyć w realizowaniu celów statutowych,
 2. udzielać pomocy władzom Stowarzyszenia w realizacji ich zadań statutowych,
 3. stosować się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 4. regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 16

1. Członek wspierający ma prawo brać udział, z głosem doradczym, w pracach organu stanowiącego Stowarzyszenia oraz regularnie otrzymywać informacje o działalności Stowarzyszenia.

2. Członek wspierający, nie będący osobą fizyczną, obowiązany jest opłacać składkę członkowską.

§ 17

Utrata członkostwa zwyczajnego i wspierającego w Stowarzyszeniu następuje w wyniku:

 1. dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego Zarządowi w formie pisemnej,
 2. wykluczenia ze Stowarzyszenia, na mocy uchwały Zarządu, za rażące naruszenie postanowień statutu, regulaminów lub uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. skreślenia z listy członków na mocy uchwały Zarządu, za nie opłacanie składek członkowskich przez okres co najmniej 12 miesięcy, pomimo pisemnego upomnienia,
 4. likwidacja osoby prawnej będącej członkiem zwykłym bądź wspierającym
 5. rozwiązania Stowarzyszenia.

§ 18

Wykluczonym lub skreślonym z listy członków lub nieprzyjętym w poczet członków Stowarzyszenia, przysługuje prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zebrania, w przeciągu 14 dni od dnia otrzymania uchwały Zarządu. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna

Rozdział 4
Władze Stowarzyszenia

§ 19

1. Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków, jako organ stanowiący
 2. Zarząd, jako organ wykonawczy
 3. Komisja Rewizyjna, jako organ kontrolny

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata, są one jednak obowiązane działać do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych władz i organów doradczych.

3. Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

4. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

Rozdział 5
Walne Zebranie Członków

§ 20

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, może być zwyczajne lub nadzwyczajne

2. Walne Zebranie stanowią członkowie zwyczajni, którzy mogą również działać poprzez przedstawicieli.

3. W Walnym Zebraniu Członków mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym członkowie wspierający oraz inne zaproszone osoby.

§ 21

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd, co najmniej raz w roku.

2. O terminie, miejscu i porządku obrad zwyczajnego Walnego Zebrania Członków, Zarząd zawiadamia członków Stowarzyszenia oraz ich przedstawicieli na trzy tygodnie przed terminem jego zwołania.

§ 22

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na wiosek:

a) Komisji Rewizyjnej b) 1/3 liczby członków zwyczajnych

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się nie później niż w ciągu miesiąca od daty podjęcia uchwały lub zgłoszenia wniosku.

3. O terminie, miejscu i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, Zarząd zawiadamia członków Stowarzyszenia oraz ich przedstawicieli nie później niż na 14 dni przed terminem zebrania listem poleconym.

§ 23

Do kompetencji Walnego Zebranie należy:

 1. uchwalanie Statutu Stowarzyszenia i jego zmian,
 2. wybór i odwoływanie Członków Zarządu oraz Członków Komisji Rewizyjnej (wybrane organy konstytuują się w ciągu 7dni od daty Walnego Zebrania),
 3. uchwalanie wysokości składek członkowskich,
 4. uchwalanie planów działania Stowarzyszenia i planów finansowych
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, a także podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia bądź odmowy udzielenia absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 6. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości,
 7. upoważnienie Zarządu do zaciągania kredytów i pożyczek,
 8. podejmowanie decyzji o przystąpieniu do innych organizacji lub powoływanie przez Stowarzyszanie innych organizacji,
 9. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu odnośnie wykluczenia, skreślenia z listy członków lub nie przyjęcia w poczet członków,
 10. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków oraz innych regulaminów Stowarzyszenia,
 11. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązywania Stowarzyszenia,
 12. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.
 13. Walne Zebranie członków może nadać osobom fizycznym - na wniosek Zarządu Stowarzyszenia "Klub Gorliczan - tytuł Prezesa Honorowego za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia. Prezes Honorowy może uczestniczyć w posiedzeniach władz Stowarzyszenia i reprezentować go na zewnątrz.

§ 24

Walne Zebranie władne jest do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, jeżeli liczba obecnych członków wynosi, co najmniej 1 uprawnionych do głosowania.

Rozdział 6
Zarząd Stowarzyszenia

§ 25

Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia, kieruje działalnością Stowarzyszenia i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Członków

§ 26

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

 1. reprezentowanie interesów Stowarzyszenia na zewnątrz i w jego imieniu,
 2. współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami politycznymi i społecznymi oraz innymi instytucjami w sprawach dotyczących działalności statutowej,
 3. składanie sprawozdań z działalności Zarządu na Walnym Zebraniu,
 4. zwoływanie Walnych Zebrań i przygotowywanie wniosków na Walne Zebranie,
 5. przygotowywanie projektów uchwał Walnego Zebrania,
 6. realizowanie uchwał i wniosków Walnych Zebrań,
 7. przyjmowanie i skreślanie z listy członków Stowarzyszenia,
 8. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
 9. organizowanie szkoleń oraz kursów,
 10. zatrudnianie i zwalnianie pracowników Stowarzyszenia.

§ 27

1. Zarząd składa się z 5 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków, w tym z Prezesa i Wiceprezesa.

2. Wiceprezes zastępuje Prezesa podczas jego nieobecności.

§ 28

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 29

Organizację i tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

Rozdział 7
Komisja Rewizyjna

§ 30

Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków - Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

§ 31

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. badanie i analizowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia, a przede wszystkim jego gospodarki finansowej pod względem legalności, celowości i prawidłowości wydatków oraz płacenia składek,
 2. wydawanie zaleceń pokontrolnych oraz określanie sposobów i terminów usuwania nieprawidłowości,
 3. składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swej działalności,
 4. wnioskowanie o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 5. kontrola bieżącej pracy Stowarzyszania,
 6. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków.

§ 32

Szczegółowy zakres, zasady i tryb postępowania Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji Rewizyjnej uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

Rozdział 8
Majątek i gospodarka finansowa Stowarzyszenia

§ 33

1. Majątek Stowarzyszenia pochodzi w szczególności z następujących źródeł: składek członkowskich, dotacji, grantów, darowizn, spadków, dochodów z własnej działalności, dochodów z gospodarowania majątkiem, odsetek bankowych oraz ofiarności publicznej

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochody służą realizacji celów statutowych.

3. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

§ 34

Gospodarka Stowarzyszenia prowadzona jest w oparciu o roczny plan finansowy uchwalony zgodnie z obowiązującymi przepisami przez Walne Zebranie.

§ 35

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia w zakresie praw i zobowiązań majątkowych Stowarzyszenia, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym zawsze Prezes lub Wiceprezes

2. Zarząd może uchwałą upoważnić osobę lub osoby do działań prawnych, działających w granicach umocowania.

Rozdział 9
Biuro Stowarzyszenia

§ 36

1. Administracyjno-techniczną oraz merytoryczną obsługę Stowarzyszenia sprawuje Biuro Stowarzyszenia, którym kieruje Dyrektor powoływany przez Zarząd.

2. Dyrektor realizuje uchwały Zarządu i działa w granicach pełnomocnictwa udzielonego mu przez Zarząd.

Rozdział 10
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 37

Zmiany statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 38

1. Rozwiązanie się Stowarzyszenia następuje uchwałą Walnego Zebrania podjętą większością 3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków lub w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

2. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 39

W sprawach, nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami).